جالب است بدانید که ...

  • 38
  • 784 مرتبه
عوارض لوله گذاری نایی

عوارض لوله گذاری نایی

9/21/2018 12:23:10 AM

ساجده حسین زاده

برقراری یک مسیر هوایی مطمئن و کنترل شده در طول دوره بیهوشی به عنوان یک نیاز اولیه برای یک بیهوشی ایمن، محسوب می‌شود. استفاده از لوله نایی در طول بیهوشی این مهم را فراهم می‌نماید.

اکثر داروهای بیهوشی باعث از بین رفتن رفلکس بلع می‌شوند، که یک مکانیسم حفاظتی برای جلوگیری از بلع تصادفی مواد خارجی است. در حیوانات تحت بیهوشی ریسک اختلالات مسیر هوایی (دستگاه تنفس ) افزایش می‌یابد.

 

 

 

علل استفاده از لوله نایی

الف- نگهداری و ایجاد یک راه هوایی مناسب

ب- تجویز اکسیژن و داروهای بیهوشی استنشاقی

ج- ایجاد فشار مثبت برای تهویه حیوان

د- محافظت از ورود جسم خارجی به راه هوایی

 عوارض لوله گذاری نایی

الف- ادم نای و حنجره

ب- جراحات و اسپاسم نای و حنجره

ج- کلاپس نای به هنگام خروج لوله نایی

د- بلع لوله نایی: هرچند بسیار نادر است.

ه- آسیب به تارهای صوتی و فلج شدن آنها : شایع ترین عوارض حنجره‌ای حلقی( Laryngopharyngeal)  

و- فشار بیش از حد برروی دیواره نای باعث نکروز و ایسکمی نای می‌گردد. (برای پیشگیری از رخداد آن می‌توان فشار هوای "کاف" لوله نایی را کمتر کرد).

ز- پاره شدن نای: ایجاد آمفیزم زیر جلدی با درجاتی از پنوموتوراکس، هایپوکسی و سختی در تنفس

ح- تروماهای احتمالی: اسپاسم های حنجره بعد از بیهوشی بخصوص در گربه ها معمولا موجب رخ دادن تروما می‌شود. تجویز موضعی لیدوکایین به جلوگیری از این عارضه کمک می‌کند.

ط- جاگذاری اشتباه لوله نایی در مری: اگر این عارضه به سرعت تشخیص داده شود معمولا باعث آسیب نمی‌شود اما هرگونه تاخیر در تشخیص آن موجب هایپوکسی شدید، عوارض جدی و حتی مرگ می‌شود

       

مهمترین عوامل موثر بر عوارض حنجره ای حلقی ( Laryngopharyngeal)  

الف- مدت زمان بیهوشی

ب- تعداد دفعاتی که برای جاگذاری لوله تلاش شده است.

ج- فاکتورهای مرتبط با سایز و طول لوله نایی انتخاب شده از جمله  حجم "کاف" لوله نایی

د- فاکتورهای مربوط به بیمار مثل گونه حیوان (گربه‌ها مستعد به اسپاسم حنجره هستند)، سن حیوان

نکته: برای کاهش رخداد عوارض لوله‌گذاری نایی باید بعد از جاگذاری لوله، سر حیوان تا حد امکان جابه جا نشود.

منابع

Divatia JV, Bhowmick K. Complications of endotracheal intubation and other airway management procedures. Indian J Anaesth. 2005 Jul 1;49(4):308-18.

Paulauskienė I, Lesinskas E. Laryngopharyngeal complaints following short-term endotracheal intubation: peculiarities of males and females. Acta Medica Lituanica. 2012 Jun 1;19(2).

Vesal N, Nikahval B, Sarchahi AA. An unusual complication of endotracheal intubation in a dog. Veterinary anaesthesia and analgesia. 2013 Nov 1;40(6):650-1

Hofmeister EH, Trim CM, Kley S, Cornell K. Traumatic endotracheal intubation in the cat. Veterinary anaesthesia and analgesia. 2007 May 1;34(3):213-6.

Kambič V, Radšel Z. Intubation lesions of the larynx. BJA: British Journal of Anaesthesia. 1978 Jun 1;50(6):587-90.